ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากประตูตรวจตั๋วทางออกทิศใต้ของสถานี JR นิชิโอจิ

1-2

เดินตรงต่อไปทางทิศใต้

1-3

เมื่อเดินต่อไปทางทิศใต้ประมาณ 5 นาที จะพบทางแยกที่มีสะพานข้ามถนน(แยกนิชิโอจิคุโจ)

1-4

ข้ามแยกนิชิโอจิคุโจไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วเดินไปทางทิศใต้อีกประมาณ 5 นาทีก็จะถึงจุดหมาย

Get Direction